Våre tjenester

Fire Risk Management (FRM)

Vårt FRM-team er vår spydspiss når det gjelder systematisk sikkerhetsarbeid knyttet til byggverk. Her håndteres eksempelvis alt fra etablering av systemer for brannsikring, til oppfølging, dokumentasjon, og byggtekniske spørsmål.

Projektering

Vi utarbeider brannstrategier, brannkonsept, prosjekteringsgrunnlag, og detaljløsninger for både nye og eksisterende byggverk

Utredning og analyse

Vi tilbyr flere typer utredninger og analyser av særskilte branntekniske løsninger.

Brannteknisk tilstandsrapport

Vi kartlegger og dokumenterer eksisterende bygningers brannsikkerhetsnivå som underlag for branndokumentasjon eller utgangspunkt for utvidelser og ombygginger.

Underwriting support og Due Dilligence

Vi kartlegger byggverks brannsikkerhetsnivå og identifiserer risikoforhold knyttet til virksomhet. Vi gir med dette forsikringsmeglere og -selskap, captiveselskaper, forsikringskunder og meglere underlag for prissetting. 

Kontroll av utførelse

Vi kontrollerer og følger opp de branntekniske forutsetninger som enten vi eller andre prosjekterende har fastsatt enten for nye eller eksisterende bygninger. 

Brann- og eksplosjonsfarlig vare

Vi identifiserer og beskriver forebyggende tiltak som kreves i forbindelse med håndtering og oppbevaring av brann- og eksplosjonsfarlige stoffer.

Risikoanalyser

Vi utfører risikoanalyser både som ledd i overordnede sikkerhetsvurderinger og for mer spesifikke prosessrelaterte situasjoner.

Opplæring

Vi tilbyr flere ulike typer opplæring og kursing av personell innen brann- og risikorelaterte emner. Vi tilpasser innhold og detaljnivå til kundens ønsker.

Kvalitet og miljø

Vi arbeider etter et kvalitetssystem som er basert på NS-EN ISO 9001 Quality management systems – Requirements i tillegg til generelle og spesielle bestemmelser for rådgivningsbransjen.

I vår virksomhet streber vi etter å minimere oppdragsgvierens miljøbelastning såvel som vår egen.